Regulamin

zasad dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.akademiakompas.pl

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.akademiakompas.pl prowadzonego przez Akademię Rozwoju Osobistego „Kompas”- Małgorzata Dudek z siedzibą: Różnowo 59P, 11-001 Dywity, w tym w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
  • poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej poczta@akademiakompas.pl,
  • telefonicznie pod numerem: 500 181 698
 3. Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Dla korzystania z Serwisu wymagany jest komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa oraz- w przypadku części usług- czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 5. Wszystkich Klientów serwisu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

§ 2.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1422 z późn.zm.);
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 3. Sprzedawca, Usługodawca – Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek, działalność gospodarcza prowadzona pod adresem: Różnowo 59P, 11-001 Dywity , NIP: 739-117-00-97;
 4. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 5. Towar – szkolenia, e-booki oraz inne narzędzia edukacyjne, której dotyczy Umowa Sprzedaży;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn.zm.), dalej: Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: akademiakompas.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;
 8. Serwis – strona internetowa akademiakompas.pl  służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności do sprzedaży usługi;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 3.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane za pomocą Serwisu.
 2. Zamówienia składane za pomocą Serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefonu.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy w ciągu 24 godzin od chwili złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient po procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku za opłacony Towar poprzez wysłanie oddzielnej prośby mailem na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a Regulaminu.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient  może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy kwoty stanowiącej cenę zakupionego Towaru lub chwilą dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta odpowiedź, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 4.

Płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich oraz walucie euro.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
 4. Dokonując zapłaty za Towar Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

§ 5.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail poczta@akademiakompas.pl

 

 

§ 6. 

Pozostałe zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą Serwisu treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. W ramach funkcjonowania Sklepu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w szczególności z:
  • niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje,
  • braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe,
  • siły wyższej,
  • awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta,
  • niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu,
  • błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu,
  • niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Regulaminie oraz stronach internetowych Sklepu,
  • przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu,
  • złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu,
  • naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.
 4. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

 

§ 7.

Zasady dotyczące zamawiania usług szkoleniowych oraz innych usług edukacyjnych

 

 1. W przypadku szkoleń oraz innych usług edukacyjnych oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym możliwe jest, na uzasadniony wniosek Klienta, dokonywania zmian przez wybór innego szkolenia lub usługi edukacyjnej. Ewentualne różnice w cenach szkolenia oraz inne koszty związane ze zmianą obciążają Klienta.
 2. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi, jaką jest szkolenie lub inna usługa edukacyjna, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże usługi ustalony zostanie wspólnie przez Sprzedawcę oraz Klienta
 3. W przypadku takiej usługi, jak szkolenie lub inna usługa edukacyjna  Klient, który nabył daną usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedawcy na adres e-mail  poczta@akademiakompas.pl  nie później niż na 14 (czternaście) dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia usługi, a także pod warunkiem, iż Sprzedawca będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym  terminie świadczenia danej usługi.
 4. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy o swojej nieobecności na szkoleniu lub innej usłudze edukacyjnej, Klient traci możliwość ponownego wykorzystania biletu na zakupioną usługę.
 5. W przypadku takiej usługi jak szkolenie lub inna usługa edukacyjna  Klient, który nabył usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub innej usłudze edukacyjnej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedawcy na adres e-mail poczta@akademiakompas.pl  nie później niż na 3(trzy) dni przed terminem świadczenia usługi. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient, który zakupił daną usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 6. Klient składając Zamówienie na usługę szkolenia lub inną usługę edukacyjną wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach  pochodzących z poszczególnych szkoleń  lub innych usług edukacyjnych , poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: poczta@akademiakompas.pl

 

§ 8.

Zasady dotyczące zakupu e-booków

 1. Warunkiem korzystania z e-booków jest:
  • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
  • w przypadku, gdy e-book zawiera też pliki MP3 – posiadanie programu odtwarzającego MP3;
  • umiejętność korzystania z programów, o których mowa w lit. a i b.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Klienta do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Klient niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Klienta lub od Klienta do Sprzedawcy.
 3. Oferowane przez Sprzedawcę e-booki stanowią utwory w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1994 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy.
 4. Autorskie prawa majątkowe do e-booków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 5. Zakup e-booka nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do e-booka. Wywołuje taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Klient nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową e-booka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z e-booka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z e-bookiem.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:
  • zwielokrotniać e-booka lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
  • udostępniać e-booka jakimkolwiek innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
  • wynajmować i użyczać e-booka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
  • ingerować w treść i zawartość e-booka,
  • usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na e-book.
 7. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do e-booka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Klient), ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach opisanych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży e-booka odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). W szczególności zastosowanie ma przepis art. 38 pkt 13 ustawy dotyczący wyłączenia prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 9. Klient, będący konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży e-booka, bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 9 nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia (przez co należy rozumieć rozpoczęcie pobierania przez Klienta pliku zawierającego e-booka z serweru Sklepu Internetowego), rozpocznie się przed upływem czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Klient wykonuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu Zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy lub w formie pisemnej przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 12. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożone w sposób, o którym mowa w ust. 11 dla swojej skuteczności powinno zawierać:
  • określenie adresata przez wskazanie adresu Sprzedawcy wraz z kodem pocztowym oraz adresu poczty elektronicznej,
  • określenie Klienta przez wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej,
  • datę zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • wyraźną wolę odstąpienia od Umowy Sprzedaży ze wskazaniem dokładnych danych dotyczących zakupionego e-booka.
 13. W razie wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 14. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 15. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami dokonywanymi w Sklepie jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie

 

§ 10.

Zmiana Regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w dowolnym momencie.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1994 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.)
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 101 z późn.zm.).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.