Efektywne kierowanie zespołem

Według Mac Gregora skuteczny zespół powinien znać i rozumieć cele, a wspólne zadania powinny być akceptowane przez wszystkich członków zespołu.

Menedżer nie może dominować nad innymi członkami zespołu. Skuteczną metodą zarządzania jest prowadzenie dyskusji na temat związany z realizowaniem zadań oraz wprowadzanie przyjaznej atmosfery pracy.

Dobry menedżer zdaje sobie również sprawę z tego, że musi wspomagać efektywność swojego zespołu poprzez wewnętrzną motywację poszczególnych członków grupy. Poza tym trzeba pamiętać, że brak zaufania ogranicza szczerość i otwartość, co wpływa na spadek energii zespołu. Często zaleca się w kierowaniu zespołem wprowadzić kodeks postępowania wypracowany przez wszystkich członków zespołu.

Zespół zatem powinien być tak prowadzony, aby był otwarty na zmiany, elastyczny i ciągle się doskonalił. Jego praca jest najbardziej skuteczna, gdy zachodzi równowaga w zachowaniu zadaniowym (np. poszukiwanie i pozyskiwanie informacji, zachęcanie do podejmowania decyzji, wypracowywanie norm) i zespołowym (np. motywowanie i nagradzanie członków zespołu, poszukiwanie kompromisu, pozytywna komunikacja wewnętrzna), zachowania indywidualne zaś są minimalne.

Kierowanie zespołem wymaga również od menedżera określenia celów do realizacji, tych długo-, jak i krótkoterminowych, organizacji przebiegu działania, zlecenia odpowiednim członkom zespołu ich zadań i motywowania ich do pracy oraz kontroli zespołu. Zespół, który ma odpowiedniego menedżera, a struktura i metody działania odpowiadają wymaganiom postawionego przed nimi zadania, jest zespołem skutecznym w ociąganiu celów.

Warto inwestować energię i czas w doskonalenie pracy zespołowej, ponieważ wtedy 2+2 = 7

Każdy członek zespołu wykonuje to, co odpowiada jego kompetencjom. Dzięki temu wśród pracowników wzrasta zadowolenie z pracy a  to prowadzi z kolei do integracji pracownika z firmą.

Autor: Małgorzata Dudek